2018/01/23

Шударга ёсны лекц 3-1: "Татвар" шударга ёсонд нийцэх үү?

Өмнөх - Дээгүүр болон доогуур зэрэглэлийн таашаал

Сандел:
Өмнөх лекцүүдээр Бентамын утилитари үзлийн эсрэг байр сууринд сөргүүлэн тавьсан Жон Стюарт Миллийн няцаалтын талаар ярилцсан.
Милл “Утилитаризм” хэмээх өөрийн бүтээлдээ Бентамын үзлийг шүүмжлэгчдэд хандаж, утилитари үзлийн хүрээн дотор “дээгүүр болон доогуур зэрэглэлийн таашаалыг хооронд нь ангилах боломжтой” болохыг нотлохыг зорьсон байдаг. Бид тэр санааг нь Симпсонс болон Гамлетыг ашиглан туршилт хийж үзсэн.